ROSPUDA SPŁYW – WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW  H.T. RACZKI –

                                                          REGULAMIN

Osoba(y)- Najemca(y) pożyczające kajak(i) muszą zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz zasadami bezpieczeństwa-stwierdzają o tym zgodą na najem-pożyczenie sprzętu !!!

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Najemca(y) jest (są) całkowitym organizatorem  spływu ,odbiera-wypożycza sprzęt od wypożyczalni, tym samym potwierdza(ją) odpowiedzialność za sprzęt , siebie oraz osoby będące pod ich opieką . Spływy są organizowane  przez uczestników wyłącznie na własną odpowiedzialność .Wypożyczalnia  jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt.

2. Sprzęt pływający mogą pożyczyć tylko osoby pełnoletnie . (  PROSIMY O ODPOWIEDZIALNĄ I PRZEMYŚLANĄ REZERWACJĘ KAJAKÓW , ŻEBY NIE BYŁO  REZYGNACJI Z CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZAMÓWIENIA W OSTATNIEJ CHWILI !!! 

3.Wypożyczenie kajaków może być zawarte tylko na pełne dni. Zwrot sprzętu przed upływem zarezerwowanego terminu wypożyczenia nie daje podstaw do zwrotu części opłat !!!

4. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu i zasady bezpieczeństwa mogą być zmuszone do zakończenia spływu niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa do zwrotu pieniędzy

II STAN TECHNICZNY SPRZĘTU

1. Wypożyczalnia oferuje wypożyczenie kajaków turystycznych z osprzętem, tj. wiosłami oraz kamizelkami i przekazuje do używania Najemcy sprzęt sprawny technicznie (również zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa), -w razie uwag Najemca zgłasza to dla Wypożyczalni

III OBOWIĄZKI – NAJEMCY

1. Korzystanie ze sprzętu zgodnie z : prawem , jego przeznaczeniem ,  zasadami jego prawidłowej eksploatacji, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu , a w szczególności Najemca(y) zobowiązuje(ą) się do przestrzegania następujących zasad : a) przewozić najwyżej taką liczbę pasażerów, na jaką przeznaczony jest sprzęt , b) nie przekraczać dopuszczalnej ładowności sprzętu , c) nie holować innego sprzętu , d) nie zatapiać sprzętu wodnego, e) nie skakać do wody z kajaka f) nie siadać na złożonych oparciach (grozi uszkodzeniem siedziska) g) nie stawać pionowo na kajaku (grozi wpadnięciem do wody)  h) zakładać kamizelki asekuracyjne podczas spływu  i) nie korzystać pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających  j) trzymać się ustalonej długości trasy.

PRZY ODBIORZE KAJAKÓW ZALECANA JEST POMOC PRZY ZAŁADUNKU KAJAKÓW NA PRZYCZEPKĘ  CELEM USPRAWNIENIA TRANSPORTU .

2. Dbać o powierzony sprzęt – w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży sprzętu Najemca(y) zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wypożyczalni o powstałej szkodzie

3. Zwrot sprzętu w umówionym terminie w umówionym miejscu, w stanie technicznie niepogorszonym

4. Osoby biorące udział w spływie powinny ubezpieczyć się od następstw wypadków (NNW),we własnym zakresie!!!

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY (ów)

1. Najemca(y) ponosi(szą) ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu najmu będącego następstwem jakichkolwiek przyczyn. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wioseł, kamizelek lub kajaka zamawiający –Najemca (y) ponosi odpowiedzialność finansową do wysokości wartości wypożyczonego sprzętu bez względu na jego amortyzację.

2. Najemca(y) ponosi(szą) pełną odpowiedzialność cywilną i materialną za wszelkie szkody powstałe na skutek używania sprzętu w mieniu i zdrowiu swoim ,osób będących pod ich opieką jak i osób trzecich .  Uczulamy, żeby nie zabierać na spływ cennych  rzeczy tzn. drogie telefony , klucze do samochodu ,zegarki ,inna  biżuteria ,portfele z dokumentami itp. które to mogą ulec  zamoczeniu lub zatopieniu !!!

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE:                                                                WYPOŻYCZALNIA H.T. RACZKI NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI !!!!!!!!!! -a przede wszystkim :

1.Za zachowanie się uczestników na organizowanym przez nich spływie ,a w szczególności za szkody, jakich mogliby doznać jak i dokonać na rzecz innych osób lub firm.

2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków uczestników spływów, osób będących pod ich opieką jak i osób trzecich i wszelkich innych nieszczęśliwych zdarzeń .

3.Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

4. Każdy spór wynikły w związku ze świadczeniem usług przez Wypożyczającego w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM I JEGO AKCEPTACJA- jest potwierdzone faktem wynajmu sprzętu przez Najemcę(ów)

                      KAJAKI RZEKA ROSPUDA